Salud Para Triunfar | Gold Coast Health Plan | Edicion 2 | Otoño 2020

LANGUAGE ASSISTANCE English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 1 LANGUAG SISTANCE English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Ti ế ng Vi ệ t ( Vietnamese) CHÚ Ý: N ế u b ạ n nói Ti ế ng Vi ệ t, có các d ị ch v ụ h ỗ tr ợ ngôn ng ữ mi ễ n phí dành cho b ạ n. G ọ i s ố 1-888- 301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Tagalog (Tagalog̶ Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-xxx-xxx-xxxx 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 한국어 (Korean) 주의 : 한국어를사용하시는경우 , 언어지원 서비스를무료로이용하실수있습니다 . 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 번으로전화해주십시오 . 繁體中 文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310- 7347). Հայ ե ր ե ն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապաձե զ ան վ ճ ար կար ո ղ են տր ամ ադ ր վ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թ յ ան ծառ այ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր : Զան գահ ար ե ք 1-888- 301-1228 (TTY ( հե ռ ատի պ ) ՝ (TTY: 1-888-310-7347). Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 1 LANGU GE ASSISTANCE TION: If you speak another language, langu ge assist ce services, free of charge ar available Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). l (Spanish) ÓN: Si habla español, tiene a u disposición ervicios gratuitos de a istencia lingüí t ca. Ll me -301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Vi ệ t ( Vietnamese) N ế u b ạ n nói Ti ế ng Vi ệ t, c các d ị ch v ụ h ỗ tr ợ ngôn ng ữ mi ễ n phí dành cho b ạ n. G ọ i s ố 1-888- 8 (TTY: 1-888-310-7347). g (Tagalo̶ Filipino) WA: Kung nagsasalita ka g T g log, maaari kang u mit ng mga serbisyo ng tulong sa wika lang bay d. Tumawag sa 1-xxx-xxx-xxxx 888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). (Korean) 국어를사용하시는경우 , 언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다 . 1-888-301-1228 888-310-7347). 번으로전화해주십시오 . 文 (Chinese) 如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310- ե ն (Armenian) ՐՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապ ձ զ ան վ ճ ր կար ո ղ են ադ ր վ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թ յ ն ծառ այ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր : Զան գահ ա ե ք 1-888- 8 (TTY ( հե ռ ատի պ ) ՝ (TTY: 1-888-310-7347). й (Russian) НИЕ: Если вы говорите на русск м языке, то ва доступны бесплатные услуги перевода. е 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347).

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=