Winning Health | Gold Coast Health Plan | Issue 3 | Winter 2018

LANGUAGE ASSISTANCE English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 1 LANGUAG SISTANCE English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Tiếng Việt ( Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888- 301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Tagalog (Tagalog̶ Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-xxx-xxx-xxxx 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 한국어 (Korean) 주의 : 한국어를사용하시는경우 , 언어지원 서비스를무료로이용하실수있습니다 . 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 번으로전화해주십시오 . 繁體中 文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310- 7347). Հայ ե ր ե ն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապաձե զ ան վ ճ ար կար ո ղ են տր ամ ադ ր վ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թ յ ան ծառ այ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր : Զան գահ ար ե ք 1-888- 301-1228 (TTY ( հե ռ ատի պ ) ՝ (TTY: 1-888-310-7347). Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). 1 LANGU GE ASSISTANCE ION: If you speak another language, langu ge assist ce services, free of charge ar available all 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). (Spanish) N: Si habla español, tiene a u disposición ervicios gratuitos de a istencia lingüí t ca. Ll me 301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). iệt ( Vietnamese) Nếu bạn nói Tiếng Việt, c các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888- (TTY: 1-888-310-7347). (Tagalo̶ Filipino) A: Kung nagsasalita ka g T g log, maaari kang u mit ng mga serbisyo ng tulong sa wika ang bay d. Tumawag sa 1-xxx-xxx-xxxx 888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Korean) 어를사용하시는경우 , 언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다 . 1-888-301-1228 88-310-7347). 번으로전화해주십시오 . (Chinese) 果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310- ե ն (Armenian) ՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթ ե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապ ձ զ ան վ ճ ր կար ո ղ են դ ր վ ե լ լե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թ յ ն ծառ այ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր : Զան գահ ա ե ք 1-888- (TTY ( հե ռ ատի պ ) ՝ (TTY: 1-888-310-7347). (Russian) ИЕ: Если вы говорите на русск м языке, то ва доступны бесплатные услуги перевода. 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347).

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=