Winning Health | Gold Coast Health Plan | Issue 2 | Fall 2022

⽇本語表記 (Japanese) 注意⽇本語での対応が必要な場合は 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)へお電話ください。点字の資 料や⽂字の拡⼤表⽰など、障がいをお持ちの⽅のためのサービスも⽤意しています。 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 한국어 태그라인 (Korean) 유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310LANGUAGE ASSISTANCE English Tagline ATTENTION: If you need help in your language, call 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-888301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). These services are free of charge. اﻟﺸﻌﺎر 'ﺎﻟﻌ()*ﺔ (Arabic) ُﻳﺮ $% اﻻﻧ)*ﺎە : إذا اﺣﺘﺠﺖ إ 4 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ;ﻠﻐﺘﻚ، ﻓﺎﺗﺼﻞ ;ـ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) . ﺗﺘﻮﻓﺮ أ H ًﻀﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴ)ﻨﺪات اﻟﻤﻜﺘ ZY ﺔ ;ﻄ\]ﻘﺔ ﺑ\]ﻞ واﻟﺨﻂ اﻟ a ﺒ cd . اﺗﺼﻞ ;ـ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) . ﻫﺬە اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧ g ﺔ. Հայերեն պիտակ (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ !" ស$% ល់()*ែខ- រ (Cambodian) ចំ#ំ៖ េប' អ) ក +ត- វ /រជំនួយ 678 របស់អ) ក សូម ទូរស័ព@ េAេលខ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)។ ជំនួយ និង េសGកមH ស+Iប់ ជនពិ/រ ដូច6ឯក8រសរេសរ6អកLរផុស ស+Iប់ជនពិ/រែភ) ក ឬឯក8រសរេសរ6អកLរពុមR ធំ ក៏UចរកVនផងែដរ។ ទូរស័ព@ មកេលខ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-3107347)។ េសGកមH Wំងេនះមិនគិតៃថ\ េឡ' យ។ 简体中⽂标语 (Chinese) 请注意:如果您需要以您的⺟语提供帮助,请致电 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)。另外还提供针对残疾⼈⼠的帮助和服务,例如盲⽂和需要较⼤字体阅读,也是⽅便 取⽤的。请致电 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347)。这些服务都是免费的。 (Farsi) ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣطﻠب ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد، ﺑﺎ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد. ﮐﻣﮏھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺻوص اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت، ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﺧط ﺑرﯾل و ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ، ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت. ﺑﺎ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888310-7347) ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد. اﯾن ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد. िहंदी टैगलाइन (Hindi) !ान द& : अगर आपको अपनी भाषा म& सहायता की आव8कता है तो 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) पर कॉल कर& । अश?ता वाले लोगों के िलए सहायता और सेवाएं, जैसे Gेल और बड़े िJंट म& भी दLावेज़ उपलO हP । 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) पर कॉल कर& । ये सेवाएं िन: शुR हP । Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=