Winning Health | Gold Coast Health Plan | Issue 2 | Fall 2022

한국어 태그라인 (Korean) 유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian) ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-3107347). ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. Mien Tagline (Mien) LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-888-3011228 (TTY: 1-888-310-7347). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾ5ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ> ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ> ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ>, ਿਜਵF ਿਕ ਬHੇ ਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). ਇਹ ਸੇਵਾਵ> ਮੁਫਤ ਹਨ| Русский слоган (Russian) ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1-888-301-1228 (линия TTY: 1-888-310-7347). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-888-301-1228 (линия TTY: 1-888-310-7347). Такие услуги предоставляются бесплатно. Mensaje en español (Spanish) ATENCIÓN: Si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Estos servicios son gratuitos. Tagalog Tagline (Tagalog) ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-3107347). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Libre ang mga serbisyong ito. แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปทีF หมายเลข 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) นอกจากนีH ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ สําหรับบุคคลทีF มีความพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ทีF เป็นอักษรเบรลล์และเอกสารทีF พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปทีF หมายเลข 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347) ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับบริการเหล่านีH Примітка українською (Ukrainian) УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Ці послуги безкоштовні. Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-3107347). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-888-301-1228 (TTY: 1-888-310-7347). Các dịch vụ này đều miễn phí.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMDA=